Privacy Statement DeGraaf B.V.

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van DeGraaf B.V. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt DeGraaf B.V. uw persoonsgegevens. DeGraaf B.V. acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij DeGraaf B.V. veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. Waarom heeft DeGraaf B.V. een Privacy Statement? We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop! Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van DeGraaf B.V. bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie. Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met DeGraaf B.V. worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term 'verwerken'. Waarop is dit Privacy Statement van toepassing? Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die DeGraaf B.V. van verwerkt in het kader van haar dienstverlening u op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze. Van wie verwerkt DeGraaf B.V. persoonsgegevens? Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiele) uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollkrachten en klanten van DeGraaf B.V.. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiele) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of business partners. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe DeGraaf B.V. omgaat met hun persoonsgegevens. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is DeGraaf B.V., gevestigd aan Veilingweg 2, 5301 KM Zaltbommel. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als DeGraaf B.V. onder nummer 32088832. Waarvoor gebruikt DeGraaf B.V. uw persoonsgegevens? DeGraaf B.V. mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn: " uw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken; " de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; " de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; " de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en " de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van DeGraaf B.V., waarbij uw belang niet prevaleert. DeGraaf B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten: In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als uitzend- en detacheringsbureau, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van ZZP'ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden: " om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren. " om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren. " om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties. " om u te bemiddelen naar werk, jou carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere opleidingen, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen. " om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen. " om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op uw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert). " Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid. " om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies. " om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. " om u persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons heeft gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/social media/blogs van DeGraaf B.V.. " om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website ) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen. Welke persoonsgegevens verwerken wij? Bij inschrijving: " NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens. " geboortegegevens, leeftijd, geslacht. " curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring. " gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan. " gegevens over beschikbaarheid en verlof. " andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis. Op het moment dat u voor ons kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt: " nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning. " overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie. Hoe gaat DeGraaf B.V. met uw persoonsgegevens om? Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft DeGraaf B.V. een beleidsdocument opgesteld. Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn: Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag Veilig Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft DeGraaf B.V. passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals. het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens. Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen DeGraaf B.V. niet iedereen toegang heeft tot al uw gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd. Onze personeelsgegevens worden verwerkt in Easyflex zij zijn gecertifieerd met het certificaat ISO 27001:2013 (de internationale standaard voor informatiebeveiliging). Melden van incidenten Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten. Vertrouwelijk We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van DeGraaf B.V. is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door DeGraaf B.V. zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht. Hoelang bewaren we uw gegevens? DeGraaf B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Verstrekken aan derden Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. DeGraaf B.V. kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent DeGraaf B.V. haar medewerking. Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie DeGraaf B.V. zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte. Persoonlijk contact met DeGraaf B.V. Veel contacten tussen u en DeGraaf B.V. verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening. Op verschillende manieren contact Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Linkedin) of via www.degraaf.nl contact met DeGraaf B.V.. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van DeGraaf B.V.. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door DeGraaf B.V. worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Bellen met DeGraaf B.V. Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Bezoek aan de website van DeGraaf B.V. Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken. Wat doen we met uw IP-adres? Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. DeGraaf B.V. houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude. Wat doen we met uw bezoekgegevens? Op de websites van DeGraaf B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van DeGraaf B.V. klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Gebruik cookies Wanneer u Degraaf.nl bezoekt, geeft u automatisch toestemming voor het ontvangen van cookies. Cookies zijn tijdelijke tekstbestandjes met computercode die ervoor zorgen dat onze website u herkent bij een volgend bezoek. De cookies worden automatisch door uw browser opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Zo hoeft u niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te voeren wanneer u weer iets bij ons koopt. Daarnaast kunnen we u met deze informatie u een persoonlijk advies geven op basis van eerdere bestellingen die u bij Degraaf.nl heeft gedaan. Maar ook voor ons, Degraaf.nl zelf, zijn cookies handig. Met behulp van de cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website, maar we zetten de cookies ook in voor marketingdoeleinden. Zo maakt Google Analytics op basis van informatie voor ons een analyse van onze website. Hiermee kunnen we onze website en diensten verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies verzamelen overigens geen persoonlijke informatie. Als u toch liever geen cookies wilt ontvangen tijdens het winkelen op Degraaf.nl kunt u de instellingen voor de cookies aanpassen in uw browser en onze cookies en JavaScript uitschakelen. Echter, let op want de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt. Sommige cookies worden verwijderd als bij het afsluiten van de browser. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert. Hoe wijzigt u uw cookie voorkeuren? Het is niet aan te bevelen, omdat de website niet optimaal werkt, maar u kunt de cookies en Javascript uitschakelen in uw browser. Elke browser heeft een eigen handleiding. Zoek hier onder uw browser. Lees meer hier over het verwijderen van de cookies in de volgende links:

Welke cookies gebruiken en waarom? We onderscheiden 3 soorten cookies:
  • Functionele cookies
  • Analyserende cookies
  • Marketing cookies
Hieronder lichten we de verschillende cookies toe. Functionele Cookies Functionele cookies zijn vooral bedoeld om u het winkelen zo aangenaam mogelijk te maken. Zo zijn de cookies nodig om uw spullen in het winkelmandje te plaatsen, om in te loggen in uw persoonlijk account of reviews te bekijken. Degraaf-sessie: Delen We delen uw informatie niet met derden
CookienaamGeplaatst doorVerloopt naDoel
PHPSESSIDDegraaf.nlSessieDeze cookie is nodig om uw spullen in het winkelmandje te plaatsen, om in te loggen in uw persoonlijk account of reviews te bekijken. Eigenlijk alle functionaliteiten die nodig zijn om de website werkend te houden.
fbsr_Facebook2 uurDeze cookie wordt geplaatst als u solliciteert met behulp van een facebook account.
linkedin_oauth_Linkedin1 jaarDeze cookie wordt gebruikt voor het onthouden van gegevens uit LinkedIn. Deze gegevens worden gebruikt om het sollicitatieformulier automatisch in te vullen.
Analyserende Cookies Meten is weten. Klantvriendelijk staat bij Degraaf.nl hoog in het vaandel. Daarom zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van onze website. Daarvoor gebruik we informatie analyserende cookies. Google Analytics Doel Klantvriendelijk staat bij Degraaf.nl hoog in het vaandel. Daarom zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van onze website. Daarvoor gebruik we informatie analyserende cookies. Eigenschappen Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Sommige cookies worden al na dertig seconden of een minuut verwijderd. Delen Google deelt geen anonieme data met derden. Lees meer: Privacy statement
CookienaamGeplaatst doorVerloopt naDoel
_gaDegraaf.nl2 jaarIdentificeert een unieke bezoeker
_gidDegraaf.nl24 uurIdentificeert een unieke bezoeker.
gac_<property-id>Degraaf.nl90 dagenDeze cookie stuurt informatie over Adwords campagnes uitgezet door Degraaf informatie naar Google Analytics en AdWords. Dit maakt het mogelijk om AdWords Conversies te meten. Aan de hand van deze data weten wij welke campagnes wel werken en welke niet.
_dc_gtm__<property-id>Degraaf.nl30 dagenDeze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken over een periode te regelen. Deze Cookie wordt geplaatst als Google Analytics met gebruik van Google Tag manager gebruikt wordt.
VWO Doel Met de cookies van VWO voeren we tests uit en houden we gebruikersinformatie bij. De cookies houden de variatie bij die een gebruiker heeft bekeken en helpen om dezelfde variatie consistent aan de gebruiker te leveren; bijhouden van doelen voltooid door een gebruiker; en bepalen of een gebruiker deel uitmaakt van een test. Delen We delen de informatie niet met derden. Lees meer: Privacy Policy
CookienaamGeplaatst doorVerloopt naDoel
vwo_uuid_v2VWO1 jaarDeze cookie geeft een uniek ID aan elke bezoeker en wordt gebruikt om bezoekers te segmenteren.
debug_vis_opt_ exp_EXPERIMENT_ID_combiVWO1 maandDeze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat een bezoeker altijd de juiste variant van bijvoorbeeld een A/B-test te zien krijgt.
debug_vis_opt_ exp_EXPERIMENT_ID_goal_GOAL_IDVWO1 weekDeze cookie wordt aangemaakt als er een vooraf ingesteld doel bereikt is binnen een experiment.
debug_vis_opt_sVWO6 maandenDeze cookie houdt bij of de gebruiker een nieuwe of terugkerende bezoeker is voor een bepaald experiment.
debug_vis_opt_test_cookieVWOSessieDeze cookie controleert of cookies toegestaan zijn door de gebruiker of niet.
debug_vwo_uuidVWO1 jaarDeze cookie geeft een uniek ID aan elke bezoeker en wordt gebruikt om bezoekers te segmenteren.
Marketing Cookies DoubleClick Floodlight Doel Floodlight houdt conversies voor het DoubleClick Digital Marketing (DDM) -platform bij. De Cookies worden gebruikt om herhaalbezoeken van een specifieke browser te herkennen. Meer informatie over DoubleClick cookies: https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en
CookienaamGeplaatst doorVerloopt naDoel
IDEDouble Click (Google)1 jaarMet deze cookie kunnen wij onze advertentiecampagnes optimaliseren. Deze informatie wordt gedeeld met Double Click (Google). Google zal zich als verwerker moeten houden aan de opgestelde verwerkersovereenkomst om uw privacy te beschermen.
Wat zijn uw rechten? Wanneer DeGraaf B.V. persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht. Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken DeGraaf B.V. verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost. Inzage in uw gegevens Bent u ingeschreven bij DeGraaf  B.V. en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw 'Recht van inzage'. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. Recht op rectificatie U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt. Recht op gegevenswissing Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van uw identiteitsbewijs als u voor ons werkt of heeft gewerkt. Recht op beperking van de verwerking Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door DeGraaf B.V. onrechtmatig is. Recht van bezwaar Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door DeGraaf B.V. kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen. Recht op dataportabiliteit Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken. Over dit privacy statement DeGraaf B.V. kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 17 mei 2018. De meest recente versie vindt u altijd op www.degraaf.nl. Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: DeGraaf B.V. Veilingweg 2, 5301 KM Zaltbommel privacy@degraaf.nl